home
   Nalazite se: O KOMPANIJI > ENERGETSKI SUSTAVI NAPAJANJA > Alternativni sustavi napajanja > Vodikovi energetski blokovi

VODIKOVI ENERGETSKI BLOKOVI

Mudri ljudi kažu da je postankom Svijeta stvoreno sve što nam treba, niti više, niti manje-upravo ono što treba kako bi sve što postoji moglo funkcionirati, a na nama je samo da naučimo

KAKO !!!

DA BI RAZUMJELI KAKO JE MOGUĆE KORISTITI VODIK KAO GORIVO, KAKO STVORITI TO GORIVO, TE SHVATILI NJEGOVU POTPUNU EKOLOŠKU PRIHVATLJIVOST (NUSPRODUKT TOPLINA I PITKA VODA) UKRATKO ĆEMO VAS UPOZNATI S TIM BOŽJIM DAROM
 
 


OSNOVNI PODATCI VODIKA PREMA PERIODNOM SUSTAVU ELEMENATA

 
Atomski (redni) broj : 1
Relativna atomska masa : 1,00794(7)
Naziv na hrvatskom : Vodik
Internacionalni naziv : Hidrogenium
Oksidacijska stanja : -1, 0, [1]
Talište / Vrelište (K) : 14,01 / 20,28
Elektronegativnost : 2,20 / 7,18 eV
Konfiguracija zadnje ljuske : 1s1
Element je: Nemetal
Spada u grupu : 1 / I a
Spada u skupinu : Niti jednu
 

 

ŠTO JE VODIK ;
 • Vodik je plin bez boje, okusa i mirisa. Molekula mu je sastavljena od 2 atoma H2. A sam vodik H ima jedan elektron i jedan proton.
 
KADA JE NASTAO :
 • Vrijeme nastanka vodika – u trenutku stvaranja zvijezda pri nastajanju Svemira.
 
GDJE SE NALAZI :
 • U cijelom scemiru vodik je najrasprostranjeniji element ( 70 % ukupne mase Svemira ). U zemljinoj kori je 3. Po rasprostranjenosti iza kisika i silicija.
 
MJENJANJE AGREGTASKIH STANJA :
 • Hlađenjem ispod -252,8°C zgusne se u bezbojnu tekućinu, a pri -259,3°C tekući vodik prelazi u čvrsti vodik koji ima heksagonsku kristalnu strukturu.
 
MOLEKULARNO STANJE :
 • Vodik se uvijek nalazi kao dvoatomna molekula H2 koja nije mogla disocirati niti pod najvećim, do danas postignutim, tlakom. Pokazalo se da postoje dva tipa molekula: orto- i para-vodik, koje se razlikuju po ukupnom molekularnom spinu, a zato i po spektrima zračenja.
 
RANIJA KORIŠTENJA NA BAZI TEŽINE PLINA :
 • Plinoviti vodik najlakši je od svih plinova zbog čega je prikladan za punjenje balona i plinom punjenih lebdjelica, a tekući je vodik najlakši od svih tekućina. Ima vrlo nisko talište i vrelište. Toplinska vodljivost mu je razmjerno velika (sedam puta veća od vodljivosti zraka), a topljivost u vodi mala.
 
TOKSIČNOST :
 • Nije toksičan.
 
EKSPLOZIVNOST :
 • Smjesa vodika i kisika je eksplozivna (plin praskavac), a izgaranjem vodika u, npr. Daniellovom plameniku, može se postići temperatura od 2700°C pa se koristi za rezanje i zavarivanje raznih metala.
 
APSORPSCIJSKA MOGUĆNOST H2 SA METALIMA... :
 • U nekim metalima i intermetalnim legurama vodik se lako apsorbira u mikrostrukturu i iz nje desorbira (npr. laganim grijanjem) pa te legure predstavlju spremnike plinovitog vodika koji bi se mogao koristiti kao gorivo (vodikove baterije).
 
GLAVNE SKUPINE SPOJEVA :
 • Hidridi se mogu podijeliti u sljedeće skupine: alkalni hidridi su hidridi s najelektropozitivnijim elementima (tj. elementima I. i II. skupine) npr. LiH, NaH, KR, RbH, CsH, CaH2); kovalentni hidridi spojevi su vodika s većinom nemetala i prijelaznih metala; kompleksi u spojevima u kojima se anionski kompleks može promatrati kao koordinatni H- ionu u metalu ili nemetalu (npr. BH^4-, ReH9^2-); hidridi prijelaznih metala u pravilu su nestehiometrijski (nisu pravi spojevi), a nastaju "ugradnjom" vodika u kristalnu strukturu metala.
   
 • Halogenovodici su spojevi vodika s halogenim elementima, tj. HF, HCI, HBr, HI. Otapanjem u vodi halogenovodici daju pripadne halogenovodične kiseline. U vodi je najjače disocirana, a time i najjača jodovodična kiselina. Halogenovodici i pripadne kiseline opisani su kod odgovarajućih halogenih elemenata pa ih ovdje nećemo navoditi.

 • Ugljikovodici (hidrokarbonati) spojevi su u kojima se nalaze vodik i kisik. Prema rasporedu atoma u molekuli dijele se na alifatske i cikličke. Alifatski se dijele prema broju dvostrukih veza u molekuli, npr. olefini, diolefini, parafini itd., a ciklički mogu biti aromatski (benzen) i cikloparafini.

 • Teška voda (D2O) analogna je običnoj vodi u kojoj su vodikovi atomi zamijenjeni deuterijevim. Gustoća joj je 12,5% veća od obične vode. Najviše se koristi kao usporivač neutrona (moderator) u reaktorima koji su ujedno i hlađeni teškom vodom.
   
 • Voda (H2O) jedan je od najvažnijih spojeva uopće i prijeko potrebna za život na Zemlji. O vodi je bilo dosta riječi kod prikaza kisika pa se ovdje neće ponavljati.
 
BITNO : VODIK NIJE IZVOR ENERGIJE – NEGO GORIVO !!!!
Mogućnosti dobivanja vodika prema mjestu : CENTRALNO i LOKALNO.
 
Vidi dalje pod NAČINI DOBIVANJA VODIKA